Wat houdt een gecontroleerde verklaring in?

Energieprestatie

De databank van Bureau CRG publiceert de gecontroleerde gelijkwaardigheidsverklaringen van producten of systemen die in de bouw- of installatiesector worden toepast. Op verzoek van fabrikanten/leveranciers kunnen er ook kwaliteitsverklaringen worden opgenomen of verwezen worden naar prestatieverklaringen. In de databank zijn o.a. opgenomen verklaringen of verwijzingen van CV-ketels, zonneboilers, kozijnen, glas, isolatiematerialen en warmtepompen. Bureau CRG controleert ook verklaringen over de energieprestatie van maatregelen op gebiedsniveau (EMG) zoals een warmtenet.

Toets van College

Een College van onafhankelijke experts toetst of de claim vermeld op de gelijkwaardigheidsverklaring van de leverancier terecht is. Alleen als dat het geval is, plaatst Bureau CRG de gecontroleerde gelijkwaardigheids- of EMG- verklaringen in de databank.

Voor kwaliteitsverklaringen geldt de controle ook als de geclaimde prestatie niet gebaseerd is op een geharmoniseerde norm. Indien de waarde vermeld op de verklaringen niet bruikbaar is voor de betreffende methode van Energieprestatie moet deze worden omgezet naar een bruikbare waarde voor de betreffende methode, het College controleert hierop.

Kwaliteitsverklaring

Een kwaliteitsverklaring is een verklaring dat een product bepaalde eigenschappen heeft die bepaald zijn conform een algemeen geaccepteerde norm of bijlage van een norm. In het kader van de Energie-Indexmethodiek of EPC-berekening gaat het dan om eigenschappen of productkarakteristieken die gebruikt kunnen worden in de betreffende berekeningsmethodiek.

Erkende kwaliteitsverklaring

Een erkende kwaliteitsverklaring is een schriftelijk bewijs, voorzien van een door het betreffende Ministerie aangewezen merkteken, afgegeven door een door de minister aangewezen instituut. (bijv. Certificerende Instelling). Een bouwmateriaal of bouwdeel met een door de minister erkende kwaliteitsverklaring wordt geacht te voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit en moet door Bouw- en Woning toezicht worden geaccepteerd

DOP (Declaration of Performance)

Indien een fabrikant een bouwproduct op de Europese markt wilt brengen dat onder de Verordening (EU) Nr. 305/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2011 tot vaststelling van geharmoniseerde voorwaarden voor het verhandelen van bouwproducten (hierna Verordening) valt, dan geldt voor dit product een geharmoniseerde norm of een erkend European Assesment Document (EAD). De fabrikant is dan verplicht om zogenoemde Declaration of Performance (DoP), zijnde een prestatieverklaring, op te stellen voor het betreffende product.

Gelijkwaardigheid

Gelijkwaardigheidsverklaring is een schriftelijke verklaring waarin wordt aangetoond dat alternatieve systeemkeuzen en/of producten die in het kader van de vigerende toetsingskaders (NEN 7120, ISSO 82.1 (NV 7120) of ISSO 75.1) niet worden gewaardeerd, tenminste dezelfde mate van veiligheid, bescherming van de gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en bescherming van het milieu bieden als bedoeld in genoemde toetsingskaders en relevante aanpalende documenten. Bouw- en woningtoezicht toetst voor nieuwbouw of een bouwmateriaal of bouwdeel met een gelijkwaardigheidsverklaring voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit.

Verklaring Energiebesparende Maatregelen op Gebiedsniveau

Het andere soort verklaring is die over energiebesparende maatregelen in een bepaald gebied. Dat gaat bijvoorbeeld over een warmtenet, dat gebruik maakt van restwarmte van de industrie. Het rendement van zo’n warmtenet is daardoor beter dan andere verwarmingsbronnen.

Gemeenteambtenaar en bouwplantoetser

Gemeenteambtenaren van Bouw- en Woningtoezicht - en in de toekomst (afhankelijk van de wetgeving) de bouwplantoetser - gebruiken de kwaliteits-, gelijkwaardigheids- of EMG-verklaringen om de berekeningen van de Energieprestatiecoëfficiënt (EPC) van een nieuw gebouw te controleren. Omdat veel producten en systemen in de databank te vinden zijn, kunnen zij snel en op één locatie objectieve informatie vinden.

EPA-adviseur

Een College van onafhankelijke experts EPA-adviseurs hebben de verklaringen nodig bij het berekenen van een Energieprestatiecoëfficiënt van een nieuw gebouw of de Energie-Index van een bestaand gebouw. Zij mogen namelijk alleen van forfaitaire rekenwaarden afwijken als er een gecontroleerde verklaring is van het product of systeem. Ook wanneer zij een energiebesparingsadvies opstellen, kunnen zij de verklaringen gebruiken.

Vastgoedeigenaar

Als vastgoedeigenaren de energieprestatie van hun gebouwen willen verbeteren, kunnen zij de gecontroleerde verklaringen gebruiken om naar producten of systemen te zoeken die daaraan bijdragen. Voor bijvoorbeeld woningcorporaties is dat belangrijk, omdat de Energie-Index via het woningwaarderingsstelsel mede bepaalt welke huurprijs zij voor hun woningen kunnen vragen.

College van Gelijkwaardigheid Energieprestatie

Het College van Gelijkwaardigheid Energieprestatie toetst of de claim van een fabrikant op het gebied van energieprestatie van een product of systeem juist is. Het College volgt daartoe een vaste procedure. Experts op het gebied van bouwfysica, installatietechniek en energietechniek maken deel uit van het College. Zij hebben geen binding met fabrikanten en leveranciers en kunnen daardoor onafhankelijk opereren.

Samenstelling

 • ir. T.J. Haartsen (Climatic Design Consult, adviesbureau)
 • ir. J.J.L. Berben (Innax gebouw & omgeving)
 • ir. mw. I.M. Kuijpers - van Gaalen (DGMR, ingenieursbureau)
 • ing. R. van de Aa (NEN, Nederlands Normalisatie-instituut)
 • ir. P.A.L. Stoelinga (Deerns, ingenieursbureau)
 • ir. J. Bosch (BWT, Vereniging Bouw- & Woningtoezicht Nederland)
 • ing. C.A.M. Arkesteijn (ISSO, kennisinstituut voor bouw en installatietechniek)

Het College van Gelijkwaardigheid Energieprestatie toetst of de claim van een fabrikant op het gebied van energieprestatie van een product of systeem juist is. Het College volgt daartoe een vaste procedure. Experts op het gebied van o.a. bouwfysica, installatie- en energietechniek maken deel uit van het College. Zij hebben geen binding met fabrikanten en leveranciers en kunnen daardoor onafhankelijk opereren.

Nieuwbouw

In het Bouwbesluit 2012 heeft de overheid vastgelegd aan welke energetische eisen een nieuw gebouw minimaal moet voldoen. Ze verwijst hierin naar de zogenaamde Energieprestatienorm. Deze norm bepaalt de berekening van de Energieprestatiecoëfficiënt, die een maximale waarde mag hebben. Producten of systemen die beter presteren dan het forfaitaire waarde in de norm óf innovaties met vergelijkbare prestaties kunnen een positieve bijdrage aan de EPC waarde leveren. Daarom is het belangrijk dat de energieprestatie van producten en systemen is vastgelegd en gecontroleerd.

Bestaande bouw

In het Besluit energieprestatie gebouwen is geregeld dat bij verkoop of verhuur van bestaande gebouwen - utiliteitsgebouwen én woningen - een energielabel verplicht is. Voor woningcorporaties is het interessant om een meer uitgebreide Energie-Index te laten berekenen. De Energie-Index weegt namelijk mee in het woningwaarderingsstelsel, waarmee de corporatie de hoogte van de huur kan bepalen. EPA-adviseurs mogen bij de berekening van het energielabel bij utiliteitsgebouwen of de Energie-Index van woningen alleen van forfaitaire rekenwaarden afwijken als er een gecontroleerde verklaring is van het product of systeem. In de databank kunnen zij die vinden.

Groeiend aantal verklaringen

In de Databank Gecontroleerde Kwaliteitsverklaringen en Gelijkwaardigheidsverklaringen zijn producten en systemen voor de bouw- en installatiesector te vinden waarvan Bureau CRG de energieprestatie heeft getoetst. Een groot deel van producten die bijdragen aan de energieprestatie is in de databank opgenomen. Het omvat circa 1.000 verklaringen van meer dan 200 fabrikanten. Door de verdere ontwikkeling van de producten, systemen en innovaties worden dat er elke maand meer.

Eenvoudig zoeken

In de Databank Gecontroleerde Kwaliteitsverklaringen en Gelijkwaardigheidsverklaringen zijn producten en systemen voor de bouw- en installatiesector te vinden waarvan Bureau CRG de energieprestatie heeft getoetst. Een groot deel van producten die bijdragen aan de energieprestatie is in de databank opgenomen.

In 2016 werd de databank 68.000 keer bekeken door 17.000 unieke gebruikers. In het eerste halfjaar van 2017 werd de database 43.000 keer bekeken, hetgeen duidt op een verdere gebruikstoename.

Objectieve informatie

Gebruikers van de databank - gemeenteabtenaren, private bouwplantoetsers, EPA-adviseurs of vastgoedeigenaren - vinden objectief getoetste informatie over de energieprestatie van producten en systemen van groot belang. Daarmee kunnen ze de Energieprestatiecoëfficiënt (EPC) voor een nieuw gebouw of Energie-Index (EI) van een bestaand gebouw berekenen, controleren of verbeteren. Omdat de verklaringen onafhankelijk zijn beoordeeld, hechten gebruikers er grote waarde aan. Dat kunnen leveranciers gebruiken bij de profilering van hun eigen producten.

Op één plaats te vinden

Door opname in de databank brengen leveranciers hun producten en systemen uniform en vergelijkbaar in beeld. Voor gebruikers is het namelijk handig dat de informatie over bijvoorbeeld CV-ketels, zonneboilers, kozijnen, glas, isolatiematerialen en warmtepompen op één plaats is gebundeld. Dat maakt controleren en adviseren eenvoudiger. Vastgoedeigenaren die de energieprestatie van hun gebouw willen verbeteren, kunnen op deze wijze opzoeken welke producten het best aan die verbetering bijdragen.

Geringe vergoeding

Voor onderhoud en beheer van de databank betaalt de fabrikant/leverancier een jaarlijkse bijdrage. Fabrikanten/leveranciers die de verklaringen van meer dan vijf producten laten opnemen, ontvangen een staffelkorting.

Het College van Gelijkwaardigheid Energieprestatie controleert de kwaliteits-, gelijkwaardigheids- en EMG-verklaringen inclusief de bijbehorende onderbouwing. Zij doet dat aan de hand van de uitgangspunten van de vigerende NEN 7120, ISSO-publicatie 82.1 (woningen) en/of ISSO-publicatie 75.1 (utiliteitsbouw). Hoe vollediger de aangeleverde informatie, hoe sneller de toetsing kan plaatsvinden. Welke eisen stelt het College?

Kwaliteitsverklaring onder certificatie (verkorte procedure)

 • de geclaimde energetische prestatie van het product of systeem;
 • een verklaring van een geaccrediteerde organisatie op basis van een BRL (beoordelingsrichtlijn) die dit ondersteunt;
 • jaarlijkse controle van de geaccrediteerde organisatie.

Kwaliteitsverklaring niet onder certificatie

 • de geclaimde energetische prestatie van het product of systeem en de verwijzing naar de gebruikte norm;
 • de technische onderbouwing van deze claim;
 • een jaarlijkse conformiteitsverklaring die aangeeft dat de producten/systemen die onder de betreffende productnaam en type naam worden geleverd in de markt technisch gelijk zijn en minimaal dezelfde energetische prestatie hebben als het product/systeem dat gebruikt is bij de geclaimde prestatie.
 • Als een fabrikant producten verkoopt waarvan de energieprestatie significant lager is dan op de goedgekeurde verklaring is aangegeven, dan start het College een onafhankelijk onderzoek.

Gelijkwaardigheidsverklaring

 • de geclaimde energetische prestatie van het product of systeem;
 • de technische onderbouwing van deze claim;
 • de validatie van de gebruikte methode;
 • een jaarlijkse conformiteitsverklaring die aangeeft dat de producten/systemen die onder de betreffende productnaam en type naam worden geleverd in de markt technisch gelijk zijn en minimaal dezelfde energetische prestatie hebben als het product/systeem dat gebruikt is bij de geclaimde prestatie.
 • Als een fabrikant producten verkoopt waarvan de energieprestatie significant lager is dan op de goedgekeurde verklaring is aangegeven, dan start het College een onafhankelijk onderzoek.

Verklaring Energiebesparende Maatregelen op Gebiedsniveau (EMG)

Een EMG-verklaring is maatwerk. Neem voor de eisen contact op met Bureau CRG.

Vaste procedure

Voor de toetsing van de verklaringen volgt het College van Gelijkwaardigheid Energieprestatie (CGE) een vaste procedure. In alle gevallen beoordeelt het College of er voldoende waarborgen zijn om de vastgestelde prestatie in stand te houden.

In samenspraak met installQ

De procedure is opgesteld in samenspraak met het Centraal College van Deskundigen (CCvD) van installQ. Leveranciers die het niet eens zijn met de procedure van CGE, kunnen een beroep indienen bij dit Centraal College. De uitspraak van dit College is bindend.

Datum Opmerking
06-04-2020    Aanvragen dienen 14 dagen voor de vergadering ingediend te zijn.
15-06-2020    Aanvragen dienen 14 dagen voor de vergadering ingediend te zijn.
07-09-2020    Aanvragen dienen 14 dagen voor de vergadering ingediend te zijn.
26-10-2020    Aanvragen dienen 14 dagen voor de vergadering ingediend te zijn.
14-12-2020    Aanvragen dienen 14 dagen voor de vergadering ingediend te zijn.

Optie Beschrijving Kosten(ex. BTW)
1 Controleren van een kwaliteitsverklaring opgesteld door een Certificerende Instelling € 400,-- Eenmalig bij vooruitbetaling
2 Controleren van een andere kwaliteitsverklaring € 1.200,-- Eenmalig bij vooruitbetaling
3 Controleren van een gelijkwaardigheidsverklaring € 1.200,-- Eenmalig bij vooruitbetaling
4 Beoordelen van een verklaring door een spoedprocedure. College zal in deze situatie binnen 14 dagen de verklaring beoordelen € 2.250,-- Eenmalig bij vooruitbetaling
5 Controleren EMG-verklaring (Energiebesparende Maatregelen op Gebiedsniveau) Op aanvraagAanvraagformulier diensten het BUREAU CRGFormat aanvraag beoordeling verklaring

Groeiend aantal verklaringen

In de Databank Gecontroleerde Kwaliteitsverklaringen en Gelijkwaardigheidsverklaringen zijn producten en systemen voor de bouw- en installatiesector te vinden waarvan Bureau CRG de energieprestatie heeft getoetst. Een groot deel van producten die bijdragen aan de energieprestatie is in de databank opgenomen. Het omvat meer dan meer dan 1.000 verklaringen. Omdat fabrikanten telkens betere producten en systemen ontwikkelen, worden dat er elke maand meer.

Eenvoudig zoeken

Het zoeken in de databank is heel gemakkelijk. Op verschillende kenmerken kan de gebruiker filteren. Goed om te weten is dat van producten niet meer leverbaar zijn, de verklaringen opgenomen blijven in de databank. Die kunnen namelijk nodig zijn om de Energie-Index te berekenen voor een bestaand gebouw.

Controle en plaatsing

Bureau CRG controleert verklaringen en zorgt voor plaatsing in de Databank Gecontroleerde Kwaliteitsverklaringen en Gelijkwaardigheidsverklaringen.

Medewerkers

Het Bureau CRG heeft drie medewerkers, die contact onderhouden met de gebruikers, de leveranciers, het College van Gelijkwaardigheid en de Raad van Advies:

Directeur - Peter 't Lam
Secretaris - Kees Arkesteijn
Contractbeheerder - Deborah Gasmi

Raad van Advies

Bureau CRG heeft een Raad van Advies. In deze raad hebben de stakeholders zitting die bij deze activiteiten een belang hebben. Dat zijn de overheid, Bouw- en Woningtoezicht, gebouweigenaren en verschillende brancheorganisaties van fabrikanten en leveranciers. Zij adviseert de directie over de te volgen koers en ziet o.a. toe op de financiën.

Samenstelling Raad van Advies

- Voorzitter: ir. A. de Geus (installQ)
- Secretaris: ing. C.A.M. Arkesteijn (ISSO, kennisinstituut voor installatietechniek)
- drs. R.N. van Wordragen (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, RVO)
- ing. H.B. van Eck(Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, RVO)
- W. Ankersmit (directeur BWT, Vereniging Bouw- & Woningtoezicht Nederland)
- C. Koning (Vastgoed Belang)
- ir. H.E. Las (Stybex)
- C. van de Sande MSc (VFK, verenigde CV-ketelfabrikanten)
- mr. W.N. Kip (EnergieNed)
- A. Costeris (NVDE, Nederlandse Vereniging Duurzame Energie)